Definition af SMV

Hvem er de små og mellemstore virksomheder?

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik definerer små og mellemstore virksomheder, som virksomheder med færre end 250 fuld­tidsansatte.
Fuldtidsansatte er defineret som antal ansatte lønmodtagere omregnet til årsværk.

Små virksomheder er defineret som virksomheder med mindre end 50 fuldtidsansatte, mens virksomheder med under 10 fuldstidsansatte kaldes mikro-virksomheder.
Mikrovirksomheder: 0-9 fuldtidsansatte. Små virksomheder: 10-49 fuldtidsansatte. Mellemstore virksomheder: 50-249 fuldtidsansatte. Store virksomheder: mindst 250 fuldtidsansatte.
 

Årsregnskabsloven
Efter Årsregnskabsloven er små og mellemstore virksomheder:
Mellemstore kan have op til 250 heltidsbeskæftigede*, balancesum på 156 mio. kr. og nettoomsætning på 313 mio. kr.
Små kan have op til 50 heltidsbeskæftigede*, balancesum på 44 mio. kr. og en nettoomsætning på 89 mio. kr.
- Årsregnskabslovens § 7, stk. 1 og 2.
* Heltidsbeskæftigede: Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret
 

EU's definition
Europa-Kommissionen fordeler i deres definition virksomhederne efter antal ansatte og omsætning eller den samlede balance.

 

Virksomhedskategorier

 

Antal beskæftigede*

 

Omsætning

 

eller

 

Samlet balance

 

Mellemstor

 

< 250

 

≤ 50 mio. euro

 

≤ 43 mio. euro

 

Lille (Små)

 

< 50

 

≤ 10 mio. euro

 

≤ 10 mio. euro

 

Mikro

 

< 10

 

≤ 2 mio. euro

 

≤ 2 mio. euro

Læs mere om EU's definition på Europa-Kommissionens hjemmeside
* Antallet af beskæftigede udtrykkes i årsarbejdsenheder (ÅAE). Enhver, der har arbejdet på fuld tid i en virksomhed eller for dennes regning i løbet af hele referenceåret, tælles med som én enhed. Deltidsbeskæftigede, sæsonarbejdere og andre, der ikke har arbejdet hele året, betragtes som brøkdele af en årsarbejdsenhed.