Fravalg af revision - hvordan gør du og hvilke overvejelser bør du gøre

Overvejer du, at fravælge revision af dit selskabs årsregnskab, bør du overveje om det kan betale sig. Ikke kun økonomisk, men også i forhold til de signaler du sender til omverdenen om tillid og troværdighed.
Læs her, hvordan du fravælger revision, hvilke regler du skal være opmærksom på og hvilke overvejelser du bør gøre.

Fravalg af revision kan umiddelbart virke fornuftigt. Du sparer honoraret til en revisor, men det, du sparer i første omgang, kan blive vendt til en ekstra omkostning senere.

Et tilvalg eller fravalg af revision bør altid være en konkret overvejelse, hvor du afvejer din situation i forhold til dine kunder og leverandører og din bank.

Der er ingen, som låner ud med bind for øjnene. Et fravalg af revision påvirker sikkerheden for dine regnskabsoplysninger og det kan have negativ effekt på din kreditvurdering.

Hvis din virksomhed vil have bedre muligheder for at opnå lån og kreditter, kan det være en god ide at få din virksomheds regnskab revideret. Det gælder uanset om din virksomhed vil låne penge i banken eller have kredit hos dine leverandører.

Vidste du, at årsrapporten er bankens vigtigste kilde til information og et revideret regnskab øger troværdigheden af dine regnskabsinformationer. Det kan eksempelvis være med til at give lavere rente på din kassekredit. 

Som leverandør eller samarbejdspartner har du også selv mulighed for at tjekke dine kunders regnskaber, og se om de bliver reviderede eller får en anden erklæring på deres regnskab.

Du kan samtidig se, om revisors arbejde har givet anledning til anmærkninger om eksempelvis usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. Disse anmærkninger fremgår selvsagt ikke, hvis revisor er fravalgt.

Få et overblik over kunder og konkurrenters valg af erklæring og eventuelle anmærkninger på www.fsr.dk/indblik 

Vidste du, at bankerne udarbejder en kreditvurdering af deres kunder, og den har betydning for om din virksomhed opnår gode eller mindre gode låne- og kreditvilkår.

Fravalg af revision i eksisterende selskaber
Selskaber, der allerede har revision, kan fravælge revision, hvis de ikke overskrider to af nedenstående tre størrelser på balancedagen. Balancedagen er den sidste dag i selskabets regnskabsperiode eksempelvis 31/12, hvis et selskab følger kalenderåret:

* balancesum på 4 mio. kr.
* nettoomsætning på 8 mio. kr.
* antal ansatte 12 personer, som et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede

Hvis to af størrelsesgrænserne overskrides to på hinanden følgende år, skal selskabet have revision af årsregnskabet for det regnskabsår, hvor størrelsesgrænsen overskrides anden gang.

Hvis de kun overskrides ét år, og de året efter ikke overskrides, skal selskabet ikke revideres.

Hvis du vil fravælge revision af dit selskabs (næste) årsregnskab, skal følgende være opfyldt:

1. Fravalg af revision skal vedtages på selskabets ordinære generalforsamling året før fravalget. Hvis du ønsker at fravælge revision for næste årsregnskab, skal det altså ske på generalforsamlingen året før.

Hvis fravalg af revision vedtages på den ordinære generalforsamling i 2018, hvor årsrapporten for 2017 godkendes, er det næste års årsregnskab - det vil sige årsrapporten for regnskabsåret 2018, der fravælges revision af.

2. Selskabets vedtægter ændres, så de eksempelvis ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor

3. Det skal oplyses i ledelsespåtegningen, at det er besluttet at fravælge revision for det næste års årsregnskab

4. Ledelsen af selskabet skal erklære i ledelsespåtegningen til årsrapporten, at betingelserne for at kunne fravælge revision fremadrettet, er opfyldt.

Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, skal oplysningerne, jf. ovenstående punkt 3 og 4, gives i ledelsesberetningen.

Selskabet skal herefter anmelde fravalg af revisor til Erhvervsstyrelsen og indsende de ændrede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsprotokollatet skal indsendes sammen med de ændrede vedtægter.

Fravalget gælder i princippet ét år. Hvis selskabet fortsat ønsker at fravælge revision, skal selskabets ledelse fremover hvert år i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

Hvis alle ovenstående betingelser ikke er opfyldt, har selskabet ikke fravalgt revision, uanset at det var hensigten og at selskabet ikke har tilknyttet en revisor. I så fald skal selskabet indberette et revideret årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, ellers kan selskabet i yderste konsekvens blive tvangsopløst. 

Fravalg af revision kun for de lovlydige
Selvom du har fravalgt revision af dit selskabs årsregnskab og betingelserne for fravalg er opfyldt og størrelsesgrænserne er ikke overskredet, gælder fravalget kun for selskaber, der ikke overtræder loven.

Hvis selskabet, eller den der har bestemmende indflydelse på selskabet, det vil sige den person der ultimativt ejer kapitalen/stemmerne i selskabet, har fået en bødeforlæg eller er blevet dømt for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen, kan selskabet i en periode på tre år ikke fravælge revision.

Erhvervsstyrelsen har, som myndighed på området, også mulighed for at pålægge et selskab at blive revideret. Det kan ske, hvis der i forbindelse med en undersøgelse af årsrapporten konstateres væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen.

Krav der fortsat skal opfyldes
Selvom du har fravalgt revision af dit selskabs årsregnskab, er det fortsat et krav, at ledelsen i selskabet udarbejder en årsrapport, der følger årsregnskabsloven krav og indberetter den til Erhvervsstyrelsen. Det kræver, at du eksempelvis kender lovens note- og oplysningskrav, at du kan periodisere dine indtægter og udgifter, opgøre hensatte forpligtelser og meget mere.

Alle selskabers årsrapporter offentliggøres på www.cvr.dk

Vidste du, at du hurtigt og nemt kan tjekke om et selskab bliver revideret – eller får en anden erklæring fra revisor på www.fsr.dk/indblik 

Andre former for erklæringer end revision
Hvis du ønsker at fravælge revision af dit selskab, men godt kunne tænke dig en eller anden form for sikkerhed for, at oplysningerne i årsregnskabet er korrekte, kan revisor give tre andre erklæringer; assistance, review eller udvidet gennemgang. Læs mere om revisors erklæringer på et årsregnskab her

Fravalg af revision i holdingselskaber
Der gælder særlige regler for holdingselskabernes mulighed for at fravælge revision. For holdingselskaber gælder størrelsesgrænserne ikke kun for selve holdingselskabet, men for både holdingselskabet, og de virksomheder det udøver betydelig indflydelse over, til sammen.

Størrelsesgrænserne og betingelserne er de samme som ved ”almindelige” selskaber, men størrelserne på balancesum, nettoomsætning og antal ansatte beregnes som summen af alle balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i virksomhederne. Det vil sige holdingselskabet selv, lagt sammen med alle de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over.

Ved opgørelsen af, om et holdingselskab opfylder størrelsesgrænserne for fravalg af revision, kan der anvendes to forskellige metoder efter årsregnskabslovens § 110. Spørg din revisor, hvilken beregningsmetode, du med fordel kan benytte.

Holdingselskaber defineres som selskaber, der besidder kapitalandele i andre virksomheder og udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis den besidder 20 % eller mere af stemmerettighederne i en anden virksomhed. 

Fravalg af revision i nystiftede selskaber
Når et selskab stiftes, kan det fravælge revision ved stiftelsen uanset forventninger til størrelse af balance, omsætning og antal ansatte.

Hvis du vælger at fravælge revision af dit selskab ved stiftelsen, skal følgende være opfyldt:

1. Det skal fremgå af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres

2. Selskabets vedtægter må ikke indeholde bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor

Fravalget af revisionen registreres automatisk ved anmeldelse om stiftelse af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen, hvor stiftelsesdokumentet indeholder de nødvendige oplysninger.

Bemærk, at selskabets første årsrapport vil blive underlagt revisionspligt, hvis virksomheden overskrider to af de tre ovennævnte grænsestørrelser ved udløbet af det første regnskabsår uanset fravalg.


Vidste du, at selskaber, der får revideret deres årsregnskaber uden anmærkninger, i gennemsnit har en højere kreditrating end selskaber der ikke bliver revideret.

(Klik på billedet for at se en større version.)

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik

Revisors erklæringer
- Hvad er forskellen?

Låner du penge ud med bind for øjnene...

Banken eller andre långivere låner ikke penge ud med bind for øjnene.

(Klik på billedet for større version)

Årsrapporten er den vigtigste kilde til information

Hvis du vil opnå lån og bedre lånevilkår anbefales det, at du udarbejder et tillæg til din årsrapport, som du kan give til din bank og nærmere samarbejdspartnere.

Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder indeholder anbefalinger til hvilke ekstra oplysninger, du kan udarbejde. Spørg din revisor og hør hvordan du kan komme forrest i låne- og kreditkøen.
Læs mere om anbefalingerne af brugen af regnskabsvejledningen her.

Fem anbefalinger til dit regnskab

Banken og andre nære samarbejdspartnere har ofte behov for flere regnskabsmæssige oplysninger.
Du kan med fordel i din årsrapport eller dit interne regnskab give yderligere oplysninger, eksempelvis:

• Ledelsespåtegning
• Anvendt regnskabspraksis
• Omsætning og vareforbrug
• Pengestrømsopgørelse
• Egenkapitalopgørelse.

At give yderligere oplysninger kan mange gange betale sig i form af større kreditramme og mindre renter og gebyrer.
Spørg din revisor, hvilke ekstra oplysninger til dit regnskab, som vil hjælpe dig godt på vej.

Skal din virksomhed i topform?

Løb fra dine konkurrenter.


Brug revisor til at få styrket din virksomheds kondital og kom i topform.

Læs mere om inden for hvilke områder en revisor kan hjælpe din virksomheds kondital i vejret.

Afstemning

Hvem hjælper dig med at udarbejde din virksomheds årsrapport?