Hvad er en revision?

En 'revision' er en erklæring fra revisor omkring indholdet af et regnskab. Revisorer kan give fire forskellige erklæringer på årsregnskaber. De forskellige erklæringer giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.

Revisionen er den mest omfattende af revisors erklæringer - og derfor også den erklæring, der giver højest sikkerhed for, at oplysningerne i et regnskab giver et retvisende billede.

Revisorer kan give fire forskellige erklæringer på årsregnskaber. De forskellige erklæringer giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.
Valget af erklæring og dermed sikkerhedsniveau bør ske ud fra en konkret vurdering af en virksomheds behov, lovens krav og det signal, virksomheden ønsker at sende til omverdenen - eksempelvis til banker, kunder og leverandører.
Læs mere om revisors erklæringer i faktaarket her

Om revision
Ved en revision er det revisors opgave at kontrollere, om oplysningerne i årsregnskabet giver et ”retvisende billede”. Groft formuleret, om tallene i årsregnskabet har hold i virkeligheden.
Samtidig skal revisor kontrollere, om årsregnskabet indeholder alle de oplysninger, loven kræver.

Ved en revision vil revisor udføre en lang række stikprøver for at sikre, at det der ligger til grund for oplysningerne i årsregnskabet er retvisende. Det kan eksempelvis være, at revisor kontrollerer et fysisk varelager fra ende til anden for at sikre, at lageret har den værdi, ledelsen har oplyst, eller at revisor kontrollerer, at virksomheden har de penge i kassen, der er oplyst.
Kontrollen, af at oplysningerne i regnskabet stemmer overens med virkeligheden, udgør langt den største del af arbejdet i en revision.

Hvis revisor ikke er enig i, at oplysningerne i årsregnskabet overholder reglerne og giver et retvisende billede, skal revisor gøre opmærksom på det i regnskabet.

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant
Formålet med en revision er at skabe større tillid til informationerne i årsregnskabet. Det opnår man ved, at revisor som uafhængig tredjepart gennemgår og kontrollerer regnskabet samt de informationer og omstændigheder, som ligger til grund for oplysningerne i regnskabet.

Lovmæssigt er revisor ”døbt” offentlighedens tillidsrepræsentant, da formålet med en revision er at øge troværdigheden set med interessenternes øjne.
For virksomhederne er det centralt, at der ikke er tvivl om, at revisor arbejder for offentligheden. Uden den klare adskillelse mellem virksomhedens interesser og revisors rolle vil det reviderede regnskab miste troværdighed.

Læs mere:

Revisors erklæringer
- Hvad er forskellen?

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik

Fem anbefalinger til dit regnskab

Banken og andre nære samarbejdspartnere har ofte behov for flere regnskabsmæssige oplysninger.
Du kan med fordel i din årsrapport eller dit interne regnskab give yderligere oplysninger, eksempelvis:

• Ledelsespåtegning
• Anvendt regnskabspraksis
• Omsætning og vareforbrug
• Pengestrømsopgørelse
• Egenkapitalopgørelse.

At give yderligere oplysninger kan mange gange betale sig i form af større kreditramme og mindre renter og gebyrer.
Spørg din revisor, hvilke ekstra oplysninger til dit regnskab, som vil hjælpe dig godt på vej.